โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC

- โปรแกรม INVC พัฒนาขึ้นโดยใช้โครงสร้างฐานข้อมูลและหลักการทำงานของ โปรแกรม INV DOS เพื่อให้รองรับการทำงานบน Windows <คลิกเพื่อดูการทำงานภาพรวมของ INVC>
- โปรแกรม INVC ใช้ Microsoft SQL Server เป็น database และใช้ Microsoft Access เป็น User Interface (วิธีการติดตั้งอยู่ในคู่มือการใช้งาน)
- รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้งานโปรแกรม
- แผนที่ภูมิศาสตร์โรงพยาบาลที่ใช้งานโปรแกรม INVC
 
  รายการ
1. คู่มือการใช้งาน (ปรับปรุง 8 มิถุนายน 2561)
  - Flow chart การใช้งานระบบงานหลักใน INVC (ปรับปรุง 19 พฤษภาคม 2559)
  - ตัวอย่างเอกสารในโปรแกรม INVC
  - เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรม INVC
     
2. Database for INVC
  2.1 ฐานข้อมูลเปล่า สำหรับ Migrate โปรแกรม version (31/05/2561) Updated 13/6/2561
  2,2 ฐานข้อมูลสำหรับทดลองใช้ (31/05/2561)
  2,3 ฐานข้อมูลพร้อมข้อมูลยาพื้นฐาน สำหรับ รพ. ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมอื่นๆ มาก่อน (04/04/2560)
     
3. INVC installer สำหรับติดตั้งครั้งแรก (13/10/2560)
     
4. โปรแกรมโอนข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มา INVC (Data Migration Tool)
  4.1 โปรแกรม INV DOS (Dataflex) (updated: 06/08/2560)
  4.2 โปรแกรม Drug (Microsoft Access) (updated: 08/09/2560)
     
5. Automatic Backup for SQL Server Express
     
6. INVC update files (update ด้วย version ล่าสุดได้เลย)
  6.1 Updated on 04/09/2560
  6.2 Updated on 03/10/2560
  6.3 Updated on 13/10/2560
  6.4 Updated on 20/11/2560
  6.5 Updated on 23/01/2561
  6.6 Updated on 21/02/2561
  6.7 Updated on 31/05/2561
     
7. INVC Web Application  
  7.1 Updated on 20/08/2560
     
8. โปรแกรมที่เกียวข้อง  
  8.1 odbc_dataflex (สำหรับการโอนข้อมูลจากโปรแกรม INV DOS)
  8.2 SQL server Express 2012
  8.3 Microsoft Access Runtime (ใช้ในกรณีที่ไม่ได้ลง Microsoft Access)
  8.4 INVC connection tool (ใช้กรณีมีปัญหาในการเชื่อมต่อ Database)
Download
  8.5 Active X Control <แก้ไขไม่แสดงปฏิทิน MSDateTime>
  8.6 Active X Control <สำหรับสำรองรายงาน COMDialogBox>
  8.7 Active X Control <สำหรับแถบแสดงสถานะการประมวลผล Progress bar>
  8.8 Team Viewer Version 11 (ใช้สำหรับขอรับการสนับสนุนระยะไกล)
  8.9 SQL Script สำหรับ Delete ข้อมูลใน SQL server database บางตาราง (ใช้สำหรับนำข้อมูลของรพ.อื่น มาใช้ขึ้นระบบ) updated 13/6/2561
  8.10 โปรแกรม 7z สำหรับ zip file ก่อนส่ง dataset
  8.11 โปรแกรม 7p-pdf สำหรับสร้างไฟล์ pdf คุณลักษณะเฉพาะ
  8.12 Active X Control <สำหรับสำรองรายงาน COMDialogBox>
  8.13 Template ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลไปยังตาราง INV_MD และ DRUG_VN
  8.14 Template ไฟล์ Excel สำหรับใช้ตัด stock คลังใหญ่ และคลังย่อย
     
9. ความต้องการของระบบ  
  9.1 Windows XP (SQL Server 2008 ลงมา), Windows 7, Windows 8, Windows 10
  9.2 SQL Server 2005 ขึ้นไป แนะนำ SQL Server 2012 Express (ฟรี)
  9.3 Microsoft Access 2003 ขึ้นไป หรือใช้ Access Runtime (ฟรี)
  9.4 การ Migration ข้อมูลจาก INV DOS ต้องใช้ Windows 32 bit ในการโอนย้ายข้อมูล